Online members    
Online members :
Online guests :
» Art Competitions » Art Announcement Detail  
Google In pages
DETAIL

Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KAFDER) Logo Tasarım Yarışması (Son Başvuru: 21 Haziran 2013)
 

 

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE FARKINDALIK DERNEĞİ (KEFDER) "LOGO TASARIM YARIŞMASI" ŞARTNAMESİ

 

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI


"Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) İçin Logo Tasarımı" 2012 yılında kurulmuş olan Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'in kurumsal yapısında kullanılmak üzere kurum logosunun oluşturulması ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple, derneğin ulusal ve uluslar arası boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak, çalışma ve hizmet alanını tanıtıcı, anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir logoyu belirlemek üzere logo tasarım yarışması düzenlenmektedir.

 

2. YARIŞMAYA KATILIM VE TEKNİK KOŞULLAR


2.1. Yarışma,  seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, lise ve üniversite öğrencileri dahil olmak üzere tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır.


2.2. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla yarışmaya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin bu Şartname'de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda tasarım sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen tasarım sahiplerinden birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Tasarım sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.


2.3. Katılımcılar en fazla 3 tasarımla yarışmaya katılabilirler.


2.4.Tasarımlar "Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) 2013 " ifadesi içerecek şekilde logo olarak tasarlanmalıdır.


2.5. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, amblem ve logonun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta içeriğinde kullanılabilir olması göz önünde bulundurulmalıdır.


2.6. Her bir logo, bir adet A4 kağıt ve bir CD ya da DVD ile sunulacaktır:


A4 kağıda, uzun kenarı 15 cm'i geçmeyecek şekilde renkli olarak logo basılacaktır. Bunun hemen altına, aynı A4 kâğıdın alt kısmına, siyah-beyaz ve renkli tasarımın negatif kullanımı %25 küçültülmüş ölçeği ile çıktı alınıp teslim edilmelidir. Bu A4 kâğıda alınan çıktılar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.

 

2.7. A4'e alınan çıktı, şeffaf bir poşete/dosyaya konulmalıdır.


2.8. Tasarımlar elle çizilmiş veya eskiz olarak uygulanmış şekilde kabul edilmez. Tasarımlar vektörel formatta, CMYK ve RGB renk modunda, AdobeIllustrator, FreeHand ya daCorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak ve her çalışmanın 300 DPIçözünürlükteki JPEG versiyonlarıyla birlikte CD ya da DVD ortamında hazırlanmalıdır. Vektörel formattaki bitmiş tasarım, postayla gönderilecek şekilde bir CD ya da DVD(-R)içerisinde hem orijinal hali (.ai, .cdr, .fh, .eps) hem de JPEG formatına çevrilmiş hali ilekaydedilerek yollanmalıdır.

 

2.9. Hazırlanan tasarımlar asla Word ya da başka bir kelime işlemci içine konulupgönderilmemelidir. Tasarımlar bir CD ya da DVD'ye konacaksa, bu DVD üzerine tekrar yazılıp silinebilir DVD-RW olmamalıdır. Sıradan, tek kullanımlık bir CD ya da DVD kullanılmalı, DVD'ye kaydetme hızı mümkün olan en düşük hızda kaydetmeli, kaydederken finalize edilmelidir (closed session).

 

2.10. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha öncekorunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

 

2.11. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.

 

2.12. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

3. TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ


3.1. Tasarıma katılımcı tarafından altı rakam ve iki harften (örn: 123456MD) oluşan bir rumuz verilmesi gerekmektedir. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar her tasarım içinfarklı rumuz kullanmalıdırlar.


3.2. Rumuz, paket üzerine, CD ya da DVD'nin üzerine yazılmalı, tasarım çıktısının arkasına yazılmamalıdır. Yarışmacı tasarım için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenlemelidir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının tasarımı için kullandığı "RUMUZ" ile "KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE FARKINDALIK DERNEĞİ (KEFDER) LOGO TASARIM YARIŞMASI" ibaresi bulunmalıdır. Tasarımlarbir şeffaf poşete konulup zarfa konmalıdır. Birden fazla tasarım varsa hepsi tek şeffaf poşete konup tek CD'ye yazılabilir.

 

3.3. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içine ekte sunulan katılımcı formu konulmalıdır.

 

3.4. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı ayrı CDkullanmayacaklar, tüm tasarımları aynı CD'ye ya da DVD'ye kaydedeceklerdir. Başvurular 6 Mayıs 2013 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, tasarımlar yarışma katılım koşullarına uygun olarak 21 Haziran 2013-Saat 17:00'e kadar aşağıdaki adrese iadeli-taahhütlü posta, yoluyla gönderilebilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) sorumlu olmayacaktır. 

 

3.5. Çalışmalarda ve ek dosyalarında rumuz dışında herhangi bir imza, simge vb. işaret bulunmamalıdır. Aksi halde bu çalışma jüri önüne çıkmadan diskalifiye edilecektir.  

 

4. KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL HAKLAR

  
4.1. Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında, fakültenin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında fakülte tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ne tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ne ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ni yetkili kılarak, tasarımların Şartname'de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


4.2. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı katılımcıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ni ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar Seçici Kurulun ve Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'in kararlarına saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

 

4.3. Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilme ve bültenlerinde yayınlayabilme hakkına sahiptir. 

 

4.4. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) logosu olarak kullanılmasına karar verilmesi durumunda, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek istenebilir ve Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.

 

4.5. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)sorumlu değildir.

 

4.6.Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder. 

 

4.7. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.  

 

5. YARIŞMA TAKVİMİ

 
Başvuru Tarihleri: 6 Mayıs 2013-21 Haziran 2013 
Jüri Değerlendirme Tarihleri: 25-26 Haziran 2013
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 28 Haziran 2013

 

6. DEĞERLENDİRME  


6.1. Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Seçici Kurul kararı ile yarışmadan çıkarılır: 

(i) Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar, 

(ii) Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan tasarımlar.   

 

7. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ


Değerlendirme Jürisi 


Yrd.Doç.Dr. Dizar Ercivan Zencirci, E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Melek Şahan,  E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Nilgün Vural, Emekli Resim Öğretmeni
Mustafa Albayrak, Işılay Sanatlar Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni
Gülin Çakal, Işılay Sanatlar Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni

 

8. ÖDÜLLER

  
8.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki ödüller verilecektir:

Birincilik ödülü: Teşekkür Belgesi  ve Plaket
İkincilik Ödülü: Teşekkür Belgesi 
Üçüncülük Ödülü: Teşekkür Belgesi 


8.2. Birden fazla ödüle layık görülmesi durumunda katılımcı kazandığı en yüksek ödülü alır. Aynı tasarımcıya iki adet ödül verilmeyecektir. 

 

8.3.Ödüle layık görülen tasarımlar, derneğin resmi web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. 

 

 

9. İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI 


Başvuru Adresi: 
Alıcı: Aydan Sağlam
63/3 Sok. No: 11  D:26 Cemre Kent Sitesi
BUCA/İZMİR

 

10. DİĞER HÜKÜMLER  


10.1. Katılımcılar, Yarışma'ya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında, derneğin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında dernek tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ne tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ne ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)'ni yetkili kılarak, tasarımların Şartname'de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

10.2. Ödüle layık görülen tasarımların daha önceden Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)sorumlu olmayacaktır. 

 

10.3.Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir. 

 

10.4. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın KEFDER Logosu olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde KEFDER Yönetim Kurulu, çizim, basım, vb. gibi aşamalarda çalışma sahibinden uygulamada teknik destek isteyebilir. 

 

10.5. Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), birincilik ödülüne layık görülen tasarımın dernek amblem ve logosu olarak kullanılmasına karar verilmesi halinde, tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.

 

10.6. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki ay içinde teslim edilen adresten alınabilirler. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER)sorumlu değildir. 

 

10.7.Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder. Böyle bir durumda o tarihe kadar gönderilen eserler Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER), tarafından karşılanarak iade edilir. Bu ilanın duyurulmasına müteakip gönderilen işlerden Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği (KEFDER) sorumlu değildir.


10.8. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Başvuru formu olmayan çalışma jüri değerlendirmesine girmeksizin diskalifiye edilecektir.